TAPU VE KADASTRO ARŞİVİ

Yurt içinde ve Osmanlı’nın yıkılışıyla yurtdışında kalmış olan tapu tesislerine dair kayıt ve belgeleri içeren zengin bir arşivdir.

Sahip olduğu ilgili kataloglar şöyledir:

  • Tapu tahrir (Kuyud-i Kadime) defterleri
  • Zabıt kayıt defterleri (Milli sınırlarımız dahili)
  • Zabıt kayıt defterleri (Milli sınırlarımız harici)
  • İkinci nüsha tapu senetleri, ipotek belgeleri ve ipotek terkin cetvelleri
  • İkinci nüsha tapu kütükleri
  • Hasılat kayıtları
  • Tablo-mahzen defterleri
  • Köy sınır kayıtları ve mera tahsis kararları

Arşivin katalog taraması yapılmasına imkan verecek bir internet sitesi bulunmamaktadır.

Arşivde araştırma yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar ve bunların vekilleri ile Türkiye’ye yasal yollardan girmiş yabancılar ve bunların vekilleri, “Devlet Arşivlerinde Araştırma Talebinde Bulunanlar İçin Müracaat Formu ve Taahhütname”yi (Ek-1) doldurmak suretiyle bir adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı (yabancılar için pasaport ve kimlik) örneğiyle, vekil ise vekaletname ile birlikte doğrudan araştırma ve inceleme yapacağı arşivin bağlı olduğu idareye bizzat veya posta ile müracaatta bulunabilirler. Ayrıca yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarına da müracaat yapılabilir. Bu temsilcilikler, yapılan müracaatı Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla arşivin bağlı bulunduğu idareye gönderirler. Müracaat sonuçları en geç iki iş günü içerisinde sonuçlandırılırken yurtdışı temsilciliklerine yapılan başvurular 30 gün içerisinde sonuçlandırılırlar.

Araştırma ve inceleme talepleri aynen veya sınırlandırılarak kabul veya reddedilebilir.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.