BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE ALMANYA

Yazar: YUNUS KOBAL
Danışman: PROF.DR. RİFAT ÖNSOY
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Konu: Tarih; Türk İnkılap Tarihi

Doktora Tezi (2000)

“Bu çalışma esas olarak I. Dünya Savaşı öncesinde Almanya’daki toplumsal gelişmeleri ve bu gelişmelerin savaş üzerindeki etkisini araştırmak üzere hazırlanmıştır. Üç bölüm halinde yürütülen çalışmanın giriş kısmı Almanların tarih sahnesine çıkışlarından başlayarak Alman birliğinin sağlandığı 1871 yılma kadar olan gelişmeleri kaydetmektedir. Alman birliğinin kurulması başlığım taşıyan 1. Bölümde Fransız İhtilâlinden 1871 yılına kadar Avrupa’nın genel durumu ve belli başlı dönüm noktalan, çeşitli fikir akımları ve Almanya’nın bu süreçte kaydettiği aşamalar anlatılmaktadır. 2. Bölümde, kurulan imparatorluğun I. Dünya Savaşına kadarki dönemde idarî yapısı, iç ve dış politikası Bismarck ve II. Wilhelm dönemleri adı altında ayrı ayrı incelenmiştir. İmparatorluğun toplumsal yapısı başlığım taşıyan 3. Bölümde ise çeşitli sosyal sınıfların pozisyonu, kültürel yaşam ve savaş öncesi Almanya’da önemli etkiler yaratan nasyonalizm, anti-semitizm ve militarizm konularına açıklık getirilmektedir. Ayrıca çalışmanın sonuç kısmında bu konuda yapılan Doğu ve Batı Alman tarihçilerinin bakış açılarını yansıtan değerlendirmelere de yer verilmiştir.”