II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE AYDIN VİLAYETİNDE SOSYAL YAPI VE ADLİ VAZİYET (1908-1916)

Yazar: FATİH ÖZTOP
Danışman: YRD. DOÇ. DR. DURSUN GÖK
Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı
Konu: Tarih

Doktora Tezi (2014)

“16. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti tarafından verilen kapitülasyonlar nedeniyle, yükselen iş ve ticaret hacmi, küçük bir kasaba olan İzmir’in büyümesini sağlamış, bu büyüme çevre kentleri de etkilemiştir. Kapitülasyonlar, ticaret konusunda imtiyaz sahibi olan Rumların ve Levantenlerin zenginleşmesini sağlarken, buna karşılık Türkler ise gün geçtikçe fakirleşmiştir. 1908-1916 yılları arasında, Osmanlı Devleti’nin yaşadığı Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı, devletin sınır güvenliğini sağlamaya mecbur olduğu ve oldukça kanlı geçen savaşlardır. Osmanlı Devleti’nin ilgisinin sınırlarda olduğu bu süreçte, iç bölgelerde çeşitli güvenlik zafiyetleri oluşmuş ve pek çok suç meydana gelmiştir. İşlenen suçlar, vukuat-ı cinaiye cetvelleri ve ceraim-i umumiye cetvellerine kaydolunmuş ve böylece Osmanlı Devleti, vilayet ve kazalarda işlenen suçlar toplu halde görebilmiştir. Bu çalışma dâhilinde, toplumların refah seviyesiyle ters orantılı olarak artan ve azalan suç olgusunun, II. Meşrutiyet döneminde, Aydın Vilayeti’nde ne şekilde ortaya çıktığı, faillerin nitelikleriyle birlikte verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aydın Vilayeti, II. Meşrutiyet, Suç”