SÜLEYMAN NAZİF’İN HADİSAT GAZETESİNDEKİ YAZILARI, 21 TEŞRİNİEVVEL 1334 – 31 MART 1335 / 1918-1919: İNCELEME-METİN-DİZİN

Yazar: YÜCEL ÖZTÜRK
Danışman: DOÇ. DR. MUHAMMET GÜR
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı
Konu: Türk Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans Tezi (2014)

“Süleyman Nazif, Servet-i Fünun’dan Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadarki dönemde yaşayan en etkili yazarlardan biridir. Özellikle düzyazılarındaki kudretli üslubu dikkat çeker. Birçok gazetede yüzlerce makale yazmıştır. Mütareke Dönemi’nde çıkan Hadisat gazetesindeki yazıları dönemin iyi anlaşılması bakımından önemlidir. Bu yazılarında Mütareke yıllarını siyasî, sosyal ve kültürel açılardan ele alır. Dönemin ünlü yazarlarıyla yaşadığı polemiklere yer verir. Ermeni meselesi ve Vilayât-ı Sitte başta olmak üzere o döneme ait birçok güncel sorunu işler. Nazif, olayları değerlendirirken her zaman vatansever bir duruş sergiler. Yazarın Osmanlı Türkçesine hâkimiyeti ve dilindeki sanatkâr tavrı da bu yazılarında kendini gösterir.

Anahtar Kelimeler: Süleyman Nazif, Hadisat, Mütareke Dönemi, gazete yazıları, Osmanlı Türkçesi”