ERMENİ DEVRİMCİ FEDERASYONU (TAŞNAKTSUTYUN) KISA TARİHİ 1890-1915

Yazar: AFŞİN BURAK UMAR
Danışman: PROF. DR. HEATH W. LOWRY
Yer Bilgisi: Bahçeşehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2014)

“1890 yılında kurulan Ermeni Devrimci Federasyonu (EDF), Türk-Ermeni ihtilafının baş aktörlerinden biri olmayı halen sürdürmekte olmasına karşın, EDF’nin tarihi üzerine Türk akademisyenlerce yapılmış monografik çalışmalar halen şaşılacak derecede azdır. EDF’nin yayınlanmış arşiv belgelerinden ve Ermenice yazılmış sair kaynaklardan istifade ederek, bu boşluğun giderilmesine dönük mütevazı bir adım atmayı amaçlayan bu tez çalışmasında, Ermeni Devrimci Federasyonu’nun tarihi, örgütün kurulduğu 1890 yılından, Osmanlı Ermenileri hakkında çıkarılan Tehcir Kanunu’nun (Vakt-ı Seferde İcraat-ı Hükûmete Karşı Gelenler İçin Cihet-i Askeriyece İttihaz Olunacak Tedabir Hakkında Kanun-u Muvakkat) uygulamaya geçirildiği 1915 yılına kadar olan tarihi, şu ana başlıklar altında incelenmiştir: “Ermeni Devrimcileri Federasyonu’nun Kuruluşuna Kadar Ermeni Meselesi”, “Ermeni Devrimcileri Federasyonu’nun Kuruluşu”, “EDF’nin İdeolojisi ve Programı”, “EDF’nin Örgütü”, “EDF’nin II. Meşrutiyet’in İlanına Kadarki Eylemleri” ve “EDF – İttihat ve Terakki İlişkileri”.”