I. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE PROPAGANDA FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yazar: MUSTAFA ÜNALAN
Danışman: PROF. DR. DERYA ÖCAL
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı
Konu: Halkla İlişkiler

Yüksek Lisans (2017)

“İktidarlar yüzyıllar boyunca gerek konumlarını sağlamlaştırmak gerekse faaliyetlerini meşrulaştırmak için mücadele etmişlerdir. Bu kapsamda ilk uygarlıklardan itibaren günümüze kadar iktidarın devamlılığını sağlaması ve verdiği kararların meşruluğunu sağlamak amacıyla propagandaya başvurulmuştur. Propagandanın tarihi geçmişi incelendiğinde bu olgunun insanlık tarihi kadar eskilere dayandığı görülmektedir. Ancak teknolojik ilerlemelere paralel olarak, propaganda da zaman ilerledikçe gelişmeler ve değişmeler yaşandığı görülmektedir. Nitekim bunun en başarılı örnekleri I. Dünya Savaşı’nda sergilenmiştir. İlk kitlesel savaş olarak bilinen I. Dünya Savaşı tüm insanlığı etkileyen bir süreç olmuştur. Mevcut kitle iletişim araçlarının kullanılması sonucu enformasyon kısa sürede istenilen doğrultuda yayılabilmiştir. Dolayısıyla kitle iletişim araçlarının aktardığı bilgiler mevcut iktidarların çıkarları doğrultusunda yönlendirilmiş ya da yeniden düzenlenmiştir. Bu çalışmanın konusunu toplumun kitle iletişim araçları üzerinden gerçekleşen savaş propagandasıyla savaşa olan ilgisinin ve desteğinin nasıl ayakta tutulduğu oluşturmaktadır. Bu kapsamda tez iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde, propaganda kavramı, çeşitleri, yöntemleri araçları ve psikolojik savaş kavramı açıklanmıştır. İkinci bölümde ise I. Dünya Savaşı sırasında Amerikan, İngiliz, İtalyan, Alman ve Rus propaganda faaliyetleri ve I. Dünya Savaşı’ndaki uygulamaları incelenmiş ve teorik çerçevede açıklanmıştır. Sonuç olarak savaşa katılan ülkeler kendilerinin haklılığını kanıtlamak, halkın savaşa olan ilgisinin ve desteğinin devamını sağlamak ve karşı tarafın imajını kötüleme doğrultusunda propaganda faaliyetlerinde bulunmuşlardır.

Anahtar Kelimeler: Propaganda, İletişim, Basın, Savaş, Kamuoyu, Psikolojik Savaş.”