OSMANLI DENİZ KUVVETLERİ (1890-1918)

Yazar: LEVENT DÜZCÜ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ÖMER BUDAK
Yer Bilgisi: Kırıkkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2004)

“Osmanlı Devleti’nin son yarım yüzyılı, yıkılış ve. yeniliklerin bir arada yaşandığı bir devredir. Bu devrede devletin son elli yılındaki Bahriye çalışma ve çabalarını I. ve II. Meşrutiyet dönemlerine göre değerlendirmek gerekir. I. Meşrutiyet döneminde gerek EL Abdülhamid’in kişisel düşünce ve tercihleri sebebiyle, gerekse devletin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve askeri şartlardan dolayı Bahriye’ye gerektiği kadar önem verilememiştir. Bu dönemde Bahriye Nezareti, birçok daire ve komisyonlara ayrılmış, Donanma İse genelde hareketsiz ve talimsiz bir şekilde kalmıştır. Bununla birlikte Donanma ile ilgili birçok fabrika açılmış ve Avrupa’ya gemi siparişleri yapılmıştır. II. Meşrutiyet dönemi ise Bahriye’ de yeni hamlelerin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde İngiliz amirallerin etkisiyle Bahriye teşkilâtı, altı daire ve müstakil dairelere ayrılmış, Avrupa’ya yeni gemi siparişleri yapılmıştır. Osmanlı Bahriyesi’ndeki İngiliz etkisi, I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla yerini Almanlara bırakmıştır. Meşrutiyet dönemlerinde Osmanlı Devleti, Bahriye’de Avrupa tarzı yenilikler yapılmasına rağmen, devletin askeri, siyasi ve ekonomik güçsüzlüğü nedeniyle Donanma savaşlarda pek etkili olamamıştır. Bu çalışma ile I. Ve II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı Deniz Kuvvetleri, Bahriye Salnamelerinin ışığı altında incelenmeye çalışılmıştır.”