I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA İZMİR’DE EĞLENCE KÜLTÜRÜ VE TOPLUMSAL YAŞAMA ETKİLERİ

Yazar: FATMA BULUT
Danışman: YRD. DOÇ. DR. TÜRKAN BAŞYİĞİT
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2010)

“Osmanlı İmparatorluğu içinde adeta yarı özerk bir konumda olan İzmir’in karmaşık nüfus yapısını Müslümanlar ile gayrimüslim tebaa oluşturmuştur. Gayri Müslim tebaa azınlıklar ve yabancılar olmak üzere iki kısma ayrılmıştı. Azınlık grubu içerisinde Rum, Ermeni, Yahudiler yer alırken yabancılar içerisinde Avrupalı milletler bulunmaktaydı. Bu tebaanın Osmanlı’nın son dönemlerinde ekonomik üstünlüğü ele geçirmesi, İzmir’in sosyal yaşantısında önemli bir yere sahip olmalarına neden olmuştu. Böylelikle İzmir’in eğlence hayatı tüm canlılığı ve renkliliği ile Osmanlı’nın gündelik yaşantısında yerini almıştı. Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla başlayan süreçte Batı etkisi sadece siyasi ve askeri hayatta değil, sosyal hayatta da kendini göstermişti. Bu nedenle de yeni eğlence anlayışları İzmir’de doğmuştur. Osmanlı’nın başkenti olamayan İzmir adeta eğlencenin merkezi konumuna gelmişti. I. Dünya Savaşı’ndaki eğlence anlayışı Tanzimat döneminde oluşan yeni eğlence anlayışının devamı niteliğindeydi. Eğlence hayatında yer alan etkinliklerin bir kısmı savaştan nasibini almış, bir kısmında ise artış görülmüştü. Eğlence hayatı savaşın getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen devam etmişti. İzmir, gündelik hayatından pek bir şey kaybetmeyen bir Osmanlı şehri olarak tarihteki yerini almıştı. İzmir sokaklarında, savaşın buhranından neredeyse eser yoktu.”